ผู้อำนวยการ

นายเจริญ แสนวิเศษ

ผอ.กศน.นาทม

 

นายศรีศักดิ์   โสชาลี

ครูอาสาสมัคร

 

นางวารุณี  ศรีลุนช่าง

หัวหน้า กศน.ตำบลดอนเตย

 

นายอุกฤษฎ์   อาษาพันธ์

หัวหน้า กศน.ตำบลนาทม

 

นายสมพร   วงษา

หัวหน้า กศน.ตำบลหนองซน

 

นายชาญชัย    นาศรีทม

 ครู กศน.ตำบลดอนเตย

 

นางพัชรีย์  อาษาพันธ์

ครู กศน.ตำบลนาทม

 

นายปรีชา จันดี

 ครู กศน.ตำบลหนองซน

 

น.ส.พัชาราภรณ์ ศรีประไหม

บรรณารักษ์จ้างเหมา