อัตลักษณ์ กศน. นาทม
พอเพียง


เอกลักษณ์
สถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยปรัชญาคิดเป็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง สถานศึกษามุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาคำตอบหรือทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา คิดอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้องมูลสังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือหาทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ ให้ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.สนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
๔.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัดผลประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล