บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู  ๑   คน 
ครูอาสาสมัคร ๒  คน

ครู กศน.ตำบล ๖  คน

และบรรณารักษ์อัตราจ้าง ๑  คน

รวม  ๑๐  คน  มีรายละเอียดดังนี้

 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

นายเจริญ แสนวิเศษ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ผอ.กศน.นาทม

นายศรีศักดิ์   โสชาลี

คบ. ( ภาษาอังกฤษ )

ครูอาสาสมัคร

3

นางวารุณี   ศรีลุนช่าง

วทบ.   ( สถิติประยุกต์ )   

ครู กศน.ตำบล

4

นายอุกฤษฏ์   อาษาพันธ์

คบ.  ( อุตสาหกรรมศิลป์ )

ครู กศน.ตำบล

5

นายชาญชัย   นาศรีทม

คม. (การบริหารการศึกษา)

ครู กศน.ตำบล

6

นายปรีชา จันดี

วทบ.(เทคโนยีอิเลคทรอนิคส์อุตสาหกรรม)

ครู กศน.ตำบล

7

นายสมพร   วงษา

คบ.  ( อุตสาหกรรมศิลป์  )

ครู กศน.ตำบล

8

นางพัชรีย์  อาษาพันธ์

ศศ.บ. ( พัฒนาชุมชน )

ครู กศน.ตำบล

9

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีประไหม

ศศ.บ. ( ภาษาอังกฤษธุรกิจ )

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม  แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น
 ๓  กลุ่ม  ได้แก่ 

  1. กลุ่มอำนวยการ มีภาระงานสำคัญในการสนับสนุน   อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนการประสานงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีภาระงานสำคัญในการจัดและประสานการจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา

  1. กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย มีภาระงานสำคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริม

สนับสนุน บริการและกระจายทางการศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอนาทม

ประวัติความเป็นมา

 

 

เมื่อ ปี  ๒๕๓๗  ใช้ชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทมและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม    สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม    กรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้อาคารสถานที่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทมเป็นที่ตั้งสำนักงาน   ต่อมา ปี ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในการก่อสร้างอาคารและพัฒนา
เป็นที่ตั้งสถานศึกษาในปัจจุบัน

          เมื่อ วันที่   ๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลบังคับใช้และในวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาใช้ชื่อ  “ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม ”   นับแต่นั้นมา  สถานศึกษาตั้งอยู่ที่ บ้านหมูม้น  หมู่ที่ ๔ ถนนนาพระชัย – ห้วยคอม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม   จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔  ไร่  ๓  งาน

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

พ.ศ.๒๕๓๗-พ.ศ.๒๕๔๑ นางสาวมาลิน โกศิยะกุล ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๑-พ.ศ.๒๕๔๒ นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๒-พ.ศ.๒๕๔๔ นายภูมินทร์ วรรณวงศ์ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๖ นายมงคล จองลีพันธ์ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ ได้รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๖-พ.ศ.๒๕๔๗ นางสุขุมาน พาสว่าง ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๔๗ นายอำนาจ พึ่งศักดิ์ศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๔๘ นายมงคล จองลีพันธ์ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ ได้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นางมัจฉา เมฆา ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายสุธเนศร์ ธนะนู ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายสมยศ ประลอบพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางสมปอง สุริวาล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเจริญ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จนถึง ปัจจุบัน

 

อาณาเขต
ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ๑๐๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

สภาพชุมชน

อำเภอนาทมประกอบด้วยตำบล ๓ ตำบลรวมจำนวน ๓๗ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ๓ แห่ง
1) นาทม ๑๕ หมู่บ้าน
2) หนองซน ๑๓ หมู่บ้าน
3) ดอนเตย ๙ หมู่บ้าน

จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๑๖,๖๓๔ คน แยกเป็นชาย รวม ๘,๔๔๙ คน หญิง รวม ๘,๑๘๕ คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด รวม ๔,๓๕๓ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๖๘ คน/ตร.กม. ประชาชนใช้ภาษาพูดไทยอีสานและไทญ้อ จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอนาทม ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ปรากฏจำนวนประชากร ดังนี้

 

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลดอนเตย

๑,๑๕๓

๒,๒๐๙

๒,๑๒๘

๔,๓๓๗

ตำบลนาทม

๑๕

๑,๗๑๖

๓,๓๙๕

๓,๓๑๓

๖,๗๐๘

ตำบลหนองซน

๑๓

๑,๔๘๔

๒,๘๔๕

๒,๗๔๔

๕,๕๘๙

รวม

 

๔,๓๕๓

๘,๔๔๙

๘,๑๘๕

๑๖,๖๓๔

อัตลักษณ์ กศน. นาทม
พอเพียง


เอกลักษณ์
สถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยปรัชญาคิดเป็น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง สถานศึกษามุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาคำตอบหรือทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา คิดอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้องมูลสังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือหาทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ ให้ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.สนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
๔.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัดผลประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

ผู้อำนวยการ

นายเจริญ แสนวิเศษ

ผอ.กศน.นาทม

 

นายศรีศักดิ์   โสชาลี

ครูอาสาสมัคร

 

นางวารุณี  ศรีลุนช่าง

หัวหน้า กศน.ตำบลดอนเตย

 

นายอุกฤษฎ์   อาษาพันธ์

หัวหน้า กศน.ตำบลนาทม

 

นายสมพร   วงษา

หัวหน้า กศน.ตำบลหนองซน

 

นายชาญชัย    นาศรีทม

 ครู กศน.ตำบลดอนเตย

 

นางพัชรีย์  อาษาพันธ์

ครู กศน.ตำบลนาทม

 

นายปรีชา จันดี

 ครู กศน.ตำบลหนองซน

 

น.ส.พัชาราภรณ์ ศรีประไหม

บรรณารักษ์จ้างเหมา