ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม  แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น
 ๓  กลุ่ม  ได้แก่ 

  1. กลุ่มอำนวยการ มีภาระงานสำคัญในการสนับสนุน   อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนการประสานงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีภาระงานสำคัญในการจัดและประสานการจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา

  1. กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย มีภาระงานสำคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  การส่งเสริม

สนับสนุน บริการและกระจายทางการศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต