บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู  ๑   คน 
ครูอาสาสมัคร ๒  คน

ครู กศน.ตำบล ๖  คน

และบรรณารักษ์อัตราจ้าง ๑  คน

รวม  ๑๐  คน  มีรายละเอียดดังนี้

 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

นายเจริญ แสนวิเศษ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ผอ.กศน.นาทม

นายศรีศักดิ์   โสชาลี

คบ. ( ภาษาอังกฤษ )

ครูอาสาสมัคร

3

นางวารุณี   ศรีลุนช่าง

วทบ.   ( สถิติประยุกต์ )   

ครู กศน.ตำบล

4

นายอุกฤษฏ์   อาษาพันธ์

คบ.  ( อุตสาหกรรมศิลป์ )

ครู กศน.ตำบล

5

นายชาญชัย   นาศรีทม

คม. (การบริหารการศึกษา)

ครู กศน.ตำบล

6

นายปรีชา จันดี

วทบ.(เทคโนยีอิเลคทรอนิคส์อุตสาหกรรม)

ครู กศน.ตำบล

7

นายสมพร   วงษา

คบ.  ( อุตสาหกรรมศิลป์  )

ครู กศน.ตำบล

8

นางพัชรีย์  อาษาพันธ์

ศศ.บ. ( พัฒนาชุมชน )

ครู กศน.ตำบล

9

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีประไหม

ศศ.บ. ( ภาษาอังกฤษธุรกิจ )

บรรณารักษ์อัตราจ้าง