อาณาเขต-สภาพชุมชน

อาณาเขต

 ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม  ๑๐๓  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตใกล้เคียง  ดังนี้

           ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง    จังหวัดบึงกาฬ

           ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม     จังหวัดนครพนม

           ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอำเภอบ้านแพง       จังหวัดนครพนม

           ทิศตะวันตก               ติดต่อกับอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

สภาพชุมชน

อำเภอนาทมประกอบด้วยตำบล ๓  ตำบลรวมจำนวน ๓๗  หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล  ๓  แห่ง

  • นาทม ๑๕      หมู่บ้าน
  • หนองซน ๑๓      หมู่บ้าน
  • ดอนเตย ๙       หมู่บ้าน

 

จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๑๖,๖๓๔ คน  แยกเป็นชาย รวม ๘,๔๔๙  คน หญิง รวม ๘,๑๘๕  คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  รวม ๔,๓๕๓  ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๖๘ คน/ตร.กม.  ประชาชนใช้ภาษาพูดไทยอีสานและไทญ้อ   จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอนาทม   ณ เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  ปรากฏจำนวนประชากร ดังนี้

 

ตำบล

จำนวน

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลดอนเตย

๑,๑๕๓

๒,๒๐๙

๒,๑๒๘

๔,๓๓๗

ตำบลนาทม

๑๕

๑,๗๑๖

๓,๓๙๕

๓,๓๑๓

๖,๗๐๘

ตำบลหนองซน

๑๓

๑,๔๘๔

๒,๘๔๕

๒,๗๔๔

๕,๕๘๙

รวม

 

๔,๓๕๓

๘,๔๔๙

๘,๑๘๕

๑๖,๖๓๔