โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ จังหวัดนครพนม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
โทร :
Email :
เว็บไซต์ :
ประวัติความเป็นมา

     เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เดิมเรียกบ้านโคกกระแช เนื่องจากชาวบ้านบ้านโคกกระแชได้อพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ซึ่งทางราชการได้จัดโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ยากจนได้อยู่อาศัย และได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีนายหลักชัย วงษ์หมอก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖