แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

 โรงเรียนเพียงหลวง 10 บ้านเทพนิมิตร ม.9 ตำบลหนองซน อ.นาทม จ.นครพนม